Lid worden

Lidmaatschap & contributie

Kennismaken

Kinderen die belangstelling hebben om lid te worden van de BvB-groep, kunnen gratis en vrijblijvend drie opkomsten met een speltak meedoen. Als ze scouting en de groep leuk vinden, dan kunnen ze lid worden.

Inschrijven

Door het invullen van het inschrijfformulier wordt uw kind lid van zowel de vereniging Scouting Berdenis van Berlekomgroep als van de vereniging Scouting Nederland. Vanaf het moment van inschrijven is contributie verschuldigd. Verder valt het nieuwe lid na inschrijving onder de collectieve W.A.- en ongevallenverzekering die voor alle leden van Scouting Nederland is afgesloten.

Scouting Online en Scoutcard

Na het inschrijven ontvangen nieuwe leden een login voor SOL (scouting on line) waar ze een scoutcard kunnen downloaden. Met deze kaart kunnen leden voor een prettig tarief kamperen op scoutingterreinen maar ook shoppen in de scoutshop.

Contributie

Het bestuur hecht waarde aan een lage contributie om de vereniging voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden. Mochten persoonlijke omstandigheden het betalen van de contributie moeilijk maken, dan kan het bestuur bemiddelen in subsidieregelingen (bijvoorbeeld via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland).

In de contributie is de contributie voor Scouting Nederland inbegrepen.

Voor de verschillende speltakken gelden de volgende contributiebedragen:

Welpen€ 30,50 per kwartaal 
Scouts€ 32,00 per kwartaal 
Explorers€ 33,50 per kwartaal 
Stam€ 34,00 per kwartaal 
Stam CdW+€ 24,00 per kwartaal 

Jaarlijks beziet het groepsbestuur of een contributieverhoging, gelet op gestegen kosten, noodzakelijk is. Een contributieverhoging wordt van tevoren bekendgemaakt.

Door automatische incasso van de contributie worden kosten en inspanning van de vrijwilligers zo laag mogelijk gehouden. Daarom wordt op het inschrijfformulier gevraagd een machtiging af te geven. Deze is natuurlijk ten alle tijden weer in te trekken. De automatische incasso zal plaatsvinden in de eerste maand van een kwartaal rond de 25e (rond 25 januari, 25 april, 25 juli, 25 oktober).

Heeft u geen incasso-machtiging afgegeven, dan wordt u verzocht uw eigen bank een terugkerende betaalopdracht te geven. Overschrijving kan naar onze Regiobankrekening met IBAN NL59 RBRB 0941 6249 19. Blijft betaling van de contributie uit, dan zal een aanmaning worden verstuurd waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Overige kosten

Naast de contributie zijn de kosten van het lidmaatschap beperkt. Niet bij de contributie inbegrepen zijn de kosten van aanschaf van de groepskleding (zie de kledingpagina op deze site). Verder wordt voor deelname aan een aantal grote activiteiten, waaronder kampen, een aparte bijdrage gevraagd. Het uitgangspunt is altijd dat activiteiten met een neutraal budget kunnen worden uitgevoerd.

Wijzigingen in het lidmaatschap

Adreswijzigingen van leden of andere wijzigingen in de persoonlijke situatie die van belang zijn voor de BvB, dienen de leden bij voorkeur zelf door te geven via Scouts Online. Denk hierbij ook aan e-mailadressen en telefoonnummers. Uiteraard is het ook mogelijk wijzigingen rechtstreeks aan de ledenadministratie te melden.

Uitschrijven

Uitschrijven als lid van de vereniging kan alleen via het uitschrijfformulier op de website en voor het begin van een nieuw kwartaal .

Opzegging van het lidmaatschap door de groep

Het bestuur kan besluiten het lidmaatschap van een jeugdlid op te zeggen. Dit besluit wordt schriftelijk en onder opgaaf van redenen bekendgemaakt aan de ouders/verzorgers van het jeugdlid. De BvB gaat over tot opzegging van het lidmaatschap als, na daartoe eenmalig te zijn aangemaand, de ouders/verzorgers van een jeugdlid niet voldoen aan de verplichting tot betaling van contributie. Opzegging kan ook geschieden als door een lid tijdens scoutingactiviteiten strafbare feiten worden gepleegd of ernstige overlast wordt veroorzaakt.